WPA Inter-club 2004-05

Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7 Rd 8 Rd 9
No Club Opp Pts Opp Pts Opp Pts Opp Pts Opp Pts Opp Pts Opp Pts Opp Pts Opp Pts Total Pos
1 Horowhenua Bye 2 9 3 4 4 26 5 0 6 0 7 6 8 12 9 7 64 9
2 Kapiti 9 19 1 22 Bye 3 14 4 25 5 18 6 4 7 25 8 22 149 3
3 Masterton 8 23 9 4 1 27 2 17 Bye 4 17 5 13 6 6 7 10 117 6
4 Silverstream 7 9 8 14 9 17 1 5 2 6 3 14 Bye 5 9 6 0 74 7
5 Hataitai 6 7 7 19 8 20 9 11 1 31 2 13 3 18 4 22 Bye 141 4
6 Khandallah 5 24 Bye 7 24 8 26 9 22 1 31 2 27 3 25 4 31 210 1
7 Park Avenue 4 22 5 12 6 7 Bye 8 31 9 14 1 25 2 6 3 21 138 5
8 Upper Hutt 3 8 4 17 5 11 6 5 7 0 Bye 9 4 1 19 2 9 73 8
9 Otaki 2 12 3 27 4 14 5 20 6 9 7 17 8 27 Bye 1 24 150 2
Last Updated: 23/4/2005